Używamy ciasteczek, aby poprawić Twoje wrażenia. Deklaracja Cookie
PRZYJMUJĄĆ WSZYSTKO

YouHodler Platforma
Umowa o poziomie usług

1.Warunki ogólne

1.1NiniejszaUmowa o poziomie usług ("Umowa" lub "SLA") określa oczekiwany poziom usług świadczonych na Platformie YouHodler ("YouHodler" lub "Platforma" lub "My") dla użytkowników, którzy są na niej zalogowani ("Użytkownik(i)" lub "Ty" lub "Ty"), jak również procedury reklamacji i rozwiązywania sporów.

1.2Usługioferowane na Platformie ("Usługi") dla celów niniejszej SLA są następujące:

1.3 Wszystkieoperacje mają być przetwarzane zgodnie z warunkami, które Użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i zgodzić się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

1.4 Użytkownikoświadcza i gwarantuje, że

W przypadku naruszenia tych oświadczeń i gwarancji, YouHodler zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym, ale nie tylko, odmowy otwarcia konta na Platformie.

1.5YouHodler podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uzyskać jak najlepsze wyniki dla swoich Użytkowników podczas odbierania, przekazywania i wykonywania żądań Użytkowników na Platformie.

2.Obsługa klienta

2.1YouHodler udostępnia Użytkownikowi Portal Pomocy https://help.youhodler.com/ w celu uzyskania dostępu do informacji na temat YouHodler i Usług. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Pomocy wraz z wszystkimi danymi dostępnymi na Platformie w dowolnym czasie, aby otrzymać aktualne informacje o usługach YouHodler, funkcjach i innych szczegółach związanych z produktami i usługami YouHodler.

2.2YouHodler zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi komunikacji na czacie Wsparcia Klienta Platformy. Czat Obsługi Klienta dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem https://www.youhodler.com/ lub https://app.youhodler.com/ oraz poprzez aplikacje mobilne iOs i Android .

2.3Średniczas odpowiedzi na Czacie Obsługi Klienta:

Średni czas odpowiedzi nie jest wiążący i może się różnić w zależności od ilości zapytań, które są składane na Czacie Obsługi Klienta w danym czasie.

3.Transakcje

3.1Możesz poprosić o wycofanie środków lub umieszczenie środków na Platformie w dowolnym momencie ("Transakcja(y)").

3.2Czasrealizacji lub potwierdzenia Transakcji, które są przeprowadzane na blockchainie może wynosić od kilku sekund do kilku godzin w zależności od obciążenia i pojemności blockchaina, na którym realizowana jest Transakcja w imieniu Użytkownika. YouHodler zobowiązuje się do stosowania optymalnych opłat za gaz, które są co pewien czas rekomendowane dla poszczególnych sieci w momencie potwierdzenia wykonania zlecenia złożonego przez Użytkownika lub w momencie korzystania przez Użytkownika z Usług.

3.3Czaspotrzebny na realizację transakcji z udziałem kryptowalut może się różnić w zależności od wolumenu, warunków rynkowych i wielkości transakcji.

3.4Wykonanietransakcji przelewem bankowym w walutach fiat (USD, EUR, GBP, CHF) może trwać od kilku minut do dwudziestu czterech (24) godzin w przypadku przelewów EUR SEPA oraz od dwudziestu czterech (24) godzin do pięciu (5) dni roboczych w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych SWIFT. Transakcje kartą kredytową mogą trwać do pięciu (5) minut w celu sfinalizowania. W niektórych przypadkach, może to potrwać do trzech (3) dni roboczych zgodnie z maksymalnymi szacunkami dostawcy płatności. Realizacja transakcji kartą kredytową w pełni zależy od zasad banku i / lub dostawcy płatności, który jest używany przez użytkownika. YouHodler zobowiązuje się do złożenia zgłoszenia do dostawcy płatności w przypadku opóźnienia lub niepowodzenia realizacji Transakcji. YouHodler może zapewnić Użytkownikowi aktualizację dostawcy płatności. YouHodler nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, które są przypisane wyłącznie dostawcy płatności lub banku.

3.5YouHodler zastrzega sobie prawo do zażądania od Państwa dodatkowej dokumentacji w celu przeprowadzenia Transakcji w CHF, EUR, USD i GBP.

3.6Usługina Platformie nie mogą być oferowane w przypadku odmowy dostarczenia przez Klienta jakichkolwiek informacji lub poddania się procedurom lub rozmowom weryfikującym wideo, które mogą być od czasu do czasu wymagane przez zespół ds. zgodności. Wszelkie opłaty poniesione w wyniku odmowy dostarczenia informacji lub poddania się procedurom identyfikacji i/lub weryfikacji tożsamości obciążają fundusze Użytkownika.

3.7 Użytkownikprzyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usług lub Platformy, dostarczy wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia wszelkich zobowiązań związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy ("AML").

3.8 Użytkowniknie ponosi odpowiedzialności wobec YouHodler za jakiekolwiek straty lub szkody, które wynikają z odrzucenia lub zamknięcia dostępu do Platformy i/lub naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji i wytycznych AML.

3.9 Użytkownikrozumie, że Spółka bada źródło pochodzenia wszelkich środków fiat i/lub kryptowalut użytych podczas korzystania z którejkolwiek z usług oferowanych przez Spółkę.

3.10Poprzezkorzystanie z usług zewnętrznych dostawców (takich jak Elliptic), Spółka decyduje również, według własnego uznania, jak postępować z ich dyspozycją zgodnie z jej polityką przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wszelkimi prawami mającymi zastosowanie do usług oferowanych na Platformie. Użytkownik akceptuje fakt, że przegląd procesu może trwać od kilku minut do trzech (3) dni roboczych. Klient rozumie, że analiza przeprowadzona dla celów przeglądu AML może opóźnić realizację Transakcji. YouHodler zastrzega sobie prawo do zablokowania aktywów Klienta do czasu zakończenia przeglądu i dochodzenia.

3.11Jeżelipo przeprowadzeniu dochodzenia i przeglądu, o którym mowa w punktach 3.9. i 3.10. Spółka ustali, że Użytkownik nie jest właścicielem aktywów lub że aktywa te pochodzą z działalności przestępczej lub nielegalnej, Użytkownik niniejszym akceptuje i rozumie, że Spółka zastrzega sobie prawo do dysponowania tymi aktywami zgodnie z obowiązującym prawem oraz do zgłoszenia tych działań odpowiednim władzom.

3.12 Użytkownikniniejszym oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegał wymogów KYC i AML oraz dostarczy nam wyłącznie dokładne informacje i prawdziwe dokumenty, a dostarczone informacje są poprawne i dokładne, w tym informacje dotyczące źródła aktywów i źródła majątku. Wraz z niezbędnymi działaniami określonymi w punkcie 3.11, YouHodler zastrzega sobie również prawo do bezterminowego zablokowania użytkownikowi możliwości korzystania z jakichkolwiek naszych Usług lub Platformy.

4.Realizacja rynku

4.1YouHodler zobowiązuje się do udostępniania Użytkownikom najbardziej aktualnych informacji o cenach rynkowych na Platformie.

4.2 Wprzypadku gwałtownych wahań cen, niepłynności rynku lub wyższej zmienności, cena zamówienia złożonego przez Użytkownika może się różnić w czasie, gdy zamówienie jest faktycznie realizowane ("Poślizg"). Przyjmuje się, że poślizg jest normalnym czynnikiem przy realizacji zleceń dotyczących kryptowalut.

4.3YouHodler nie może zagwarantować realizacji Twoich zleceń po cenie określonej na Platformie. W przypadku Poślizgu, potwierdzamy, że Twoje zamówienia zostaną zrealizowane po kolejnej najlepszej dostępnej cenie rynkowej.

4.4YouHodler przykłada dużą wagę do realizacji zleceń Użytkowników i stara się oferować możliwie najszybszą realizację w ramach ograniczeń technologii i łączy komunikacyjnych. Na realizację zleceń Użytkowników mogą mieć wpływ następujące czynniki:

4.5YouHodler zastrzega sobie prawo do zamknięcia/zablokowania dostępu Użytkownika do produktów i Usług YouHodlerlub odmowy realizacji Zamówień zleconych przez Użytkownika w przypadku, gdy YouHodler ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że:

4.6YouHodler zastrzega sobie prawo do rewizji wyniku finansowego Transakcji, które są wykonywane przez YouHodler w imieniu Użytkowników lub do zablokowania korzystania z konta w przypadku, gdy YouHodler dowie się, że którykolwiek z przypadków opisanych w punkcie 4.4 jest aktywny po zakończeniu Transakcji.

5.Kwestie techniczne Polityka odszkodowań

5.1YouHodler rozważy zapewnienie swoim Użytkownikom rekompensaty strat spowodowanych awariami systemu ("Problemy Techniczne"), w tym m.in:

5.2Wszelkieodszkodowania będą przyznawane wyłącznie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy poszczególnych przypadków i dochodzeń w ramach czasowych określonych w punkcie 6.

5.3Odszkodowanieprzyznane przez YouHodler jest ograniczone do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez Użytkownika w wyniku awarii systemu. Odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona dla celów odszkodowania udzielonego przez YouHodler.

5.4YouHodler nie zapewnia rekompensaty w następujących przypadkach, gdy:

5.5YouHodler zastrzega sobie prawo do zatrzymania zysków Użytkownika osiągniętych w wyniku awarii technicznych.

6.Procedura skarg i rozwiązywania sporów

Składanie skarg

6.1Areklamacja powinna być złożona przez Użytkownika nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od wystąpienia zdarzenia. Rozpatrzenie reklamacji złożonych po tym terminie może zostać opóźnione lub odrzucone.

6.2Pootrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia reklamacji Użytkownika, YouHodler zapozna się z nią dokładnie, zbada okoliczności reklamacji i postara się rozwiązać ją bez zbędnej zwłoki.

6.3Dołożymywszelkich starań, aby zbadać skargę i przedstawić Państwu wyniki naszego dochodzenia w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty złożenia skargi na adres YouHodler. Możemy skontaktować się z Państwem bezpośrednio w celu uzyskania, w razie potrzeby, dalszych wyjaśnień i informacji związanych z Państwa skargą. Należy pamiętać, że w przypadku nieotrzymania od Państwa odpowiedzi w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Państwa skargę uznaje się za "wycofaną/zamkniętą", a dochodzenie nie jest już w toku.

6.4Będziemy wymagać Państwa pełnej współpracy w celu przyspieszenia dochodzenia i ewentualnego rozwiązania Państwa skargi. W przypadku, gdy Państwa skarga wymaga dalszego dochodzenia, a my nie możemy jej rozwiązać w ciągu pięciu (5) lub mniej dni roboczych, wydamy odpowiedź na piśmie lub na innym trwałym nośniku. Kiedy odpowiedź zostanie wysłana, będzie wskazywać przyczyny opóźnienia i szacowany czas potrzebny na YouHodler's dochodzenia prawdopodobnie zostanie zakończona.

6.5 Wkażdym przypadku przekażemy Państwu wyniki naszego dochodzenia nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od wydania odpowiedzi w sprawie gospodarstwa, w zależności od złożoności sprawy i Państwa współpracy. YouHodler uzna Państwa skargę za zamkniętą i przerwie odpowiednie dochodzenie w przypadku braku odpowiedzi ze strony Państwa na ręce naszych urzędników w ciągu jednego (1) miesiąca od daty złożenia skargi.

6.6Porozstrzygnięciu sprawy poinformujemy Cię o ostatecznej decyzji wraz z wyjaśnieniem naszego stanowiska i wszelkich środków zaradczych, które zamierzamy podjąć (jeśli dotyczy).

6.7Składając skargę, powinni Państwo przekazać nam następujące informacje:

6.8Skargapowinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej support@youhodler.com lub na Czat Obsługi Klienta.

6.9 Potwierdzimy otrzymanie Państwa skargi w ciągu jednego (1) dnia roboczego od jej otrzymania.

6.10YouHodler zastrzega sobie jednostronnie prawo do pozostawienia reklamacji, skargi lub wniosku Użytkownika bez rozpoznania w przypadku, gdy reklamacja, skarga lub wniosek zawiera ocenę emocjonalną, obraźliwe podejście do YouHodler i/lub jego pracowników.

6.11Wprzypadku spornych sytuacji roszczeniowych YouHodler zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności Użytkownika na Platformie do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub osiągnięcia przez Strony porozumienia tymczasowego.

7.Rozstrzyganie sporów

7.1 Wszelkiespory i nieporozumienia pomiędzy YouHodler a Użytkownikiem będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji lub/i składania reklamacji zgodnie z procedurą określoną w punkcie 6.

7.2 Jeślinie dojdzie do porozumienia, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną. YouHodler zobowiązuje się do zastosowania się do ostatecznego zalecenia dotyczącego rozwiązania sporu wydanego przez odpowiednie niezależne instytucje mediacyjne.

 

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia, 2021